Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. május 22.

4-8/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. május 22-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Király Mihály a Kunság-halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.termelési vezetője, Ravasz István az FBH-NPKözszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság termelési vezetője,  ügyvezetője, Balogh István a Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület elnöke, Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Supka Éva a Kiskőrös Városért Alapítvány elnöke, Rajosné Lapid Eszter a Petőfi Szülőház képviseletében, Dr. Ginál Judit, Dr. Tüske László és Dr. Urfi Edit háziorvosok, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Madi Erika, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat az EFI Iroda szakmai előadásaira vonatkozóan 6.320.000,- Ft értékben kötött szerződést a Pannonsept Bt-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 7. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „„PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA” CÍMŰ, KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM KERETÉBEN KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA” tárgyú előterjesztés, 8. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „VP6-19.2.1.-91-3.17 KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK, A HELYI ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA” KERETÉBEN KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA” tárgyú előterjesztés, 9. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA” tárgyú előterjesztés, valamint 10. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „HUNG-2019 NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA” KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. Tájékoztató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szakmai tevékenység ellátásáról

Tájékoztatót tartja: Érintett háziorvosok

2. Tájékoztató a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységéről

Tájékoztatót tartja: Kunság-Halas Kft. ügyvezetője

3. Beszámoló a „Kiskőrös Városért” Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelőbizottsága 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. Beszámoló a Petőfi Sándor Városi Könyvtár szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS VÁROSi polgárőr egyesület 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2018. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA” CÍMŰ, KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM KERETÉBEN KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

8. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „VP6-19.2.1.-91-3.17 KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK, A HELYI ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA” KERETÉBEN KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

9. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

10. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „HUNG-2019 NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA” KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

11. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

12. A 2019. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

13. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

14. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

15. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNzÜGYI-GAZDASÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

16. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSKOM KFT. 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

17. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSSZOLG KFT. 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

18. A KISKŐRÖS, ÁRPÁD UTCA 8. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA AZ ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. BELVÍZCSATORNA ÁTVEZETÉSI SZOLGALOM ALAPÍTÁSA A KISKŐRÖS, BELTERÜLET 1872 HRSZ-Ú INGATLANON

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

7.45 MB
jk-8-2019.doc