Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. február 13.

4-2/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. február 13-án (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Molnár Éva, Szlanka Pálné, Farkas Judit, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás az elmúlt időszakban nem volt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 10. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 993 hrsz-on nyilvántartott Kiskőrös, Délibáb u. 39. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Kiskőrös Városért Alapítvány részére” tárgyú előterjesztés, valamint 11. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 0162 és a 0194 hrsz-ú országos közút rendeltetésű ingatlanok meghatározott területrészének ingyenes tulajdonba vétele” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

3. Kőrösszolg Kft-vel megkötött támogatási szerződések felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

4. A 116/2007. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

5. A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

6. A 2019/2020-as ÓVODAI NEVELÉSI ÉV BEÍRATKOZÁSI RENDJÉNEK ÉS AZ ÓVODAI FELVÉTELI KÖRZETEKNEK A MEGHATÁROZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. KISKŐRÖS VÁROS TULAJDONÁBAN LÉVŐ VÍZIKÖZMŰ-HÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA PÁLYÁZATI ELJÁRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. KISKŐRÖS VÁROS TULAJDONÁBAN LÉVŐ VÍZIKÖZMŰ ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ELJÁRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

9. A Kiskőrös 2711 hrsz alatti sportTELEP ÜZEMELTETÉSÉNEK átadása a Kiskőrösi Labdarúgó Club részére

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

10. A 993 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT KISKŐRÖS, DÉLIBÁB U 39. SZÁM ALATTI INGATLAN INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

11. A 0162 ÉS A 0194 HRSZ-Ú ORSZÁGOS KÖZÚT RENDELTETÉSŰ INGATLANOK MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK INGYENES TULAJDONBA VÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

13. ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSA (KÜLÖN ANYAG)

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

349.5 KB
jk-2-2019.doc