Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. május 30.

4-8/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. május 30-án (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Versegi László a Kunság-halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Balogh István a Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület elnöke, Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Supka Éva a Kiskőrös Városért Alapítvány elnöke, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház igazagtója, Dr. Ginál Judit és Dr. Tüske László háziorvosok, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, Farkas Judit, Madi Erika, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Horváth János képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Jelezte, hogy Horváth János képviselő jelezte az ülésről történő távolmaradását.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 9. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozóan 19.000.000,- Ft értékben kötött szerződést Lengyel János Gyula eladóval.
  • Az Önkormányzat a 6200 Kiskőrös, Piac tér 15. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozóan 12.250.000,- Ft értékben kötött szerződést Brinkus Jánosné eladóval.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 8. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Pályázat benyújtása „Köztérmegújítási nívódíj 2018” című pályázati kiírásra” tárgyú előterjesztés, valamint 21. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „Torgyik Tibor és Torgyik Tiborné 6200 Kiskőrös, Budai N. A. utca 60. szám alatti lakosok ajándékozása” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Tájékoztató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szakmai tevékenység ellátásáról

Tájékoztatót tartja: Érintett háziorvosok

2. Tájékoztató a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységéről

Tájékoztatót tartja: Kunság-Halas Kft. ügyvezetője

3. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

4. Beszámoló a „Kiskőrös Városért” Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelőbizottsága 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. Beszámoló a Petőfi Sándor Városi Könyvtár szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS VÁROSi polgárőr egyesület 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A 2. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

8. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „KÖZTÉRMEGÚJÍTÁSI NÍVÓDÍJ 2018” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

9. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

10. A 2018. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

11. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNzÜGYI-GAZDASÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

12. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSKOM KFT. 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSSZOLG KFT. 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

14. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

15. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK ÓVODAVEZETŐJÉNEK MEGBÍZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

16. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

17. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

18. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV BERUHÁZÁSI TERVRÉSZÉNEK ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. A PIAC FENNTARTÓI ÉS ÜZEMELTETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. A KISKŐRÖS, 080/2 ÉS A 080/3 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT INGATLANOK ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. TORGYIK TIBOR ÉS TORGYIK TIBORNÉ 6200 KISKŐRÖS, BUDAI N. A. UTCA 60. SZÁM ALATTI LAKOSOK AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

22. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

4.97 MB
jk-8-2018.doc