Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. január 24.

4-2/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. január 24-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Gmoser Györgyné Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Farkas Judit, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Kézilabda csarnok tervezési költségeire vonatkozóan 25.064.720,- Ft értékben kötött szerződést a Pulai Quontroll Kft.
  • Az Önkormányzat a 2018. évre vonatkozóan 88.087.200,- Ft értékben kötött szerződést a Kőrösszolg Kft-vel, mely összeg tartalmazza a János Vitéz Látogatóközpont működési költségeit, a Kollégium és a Krimpeni ház üzemeltetési költségeit, valamint a rendezvények és a turisztikai attrakciók finanszírozását.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy a 14. napirendi pont „Lakás bérbeadása Bali Kinga részére” tárgyú előterjesztés kerüljön le napirendről. Továbbá kérte, hogy 11. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Pályázat benyújtása a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítást segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések elnyerésére” tárgyú előterjesztés, 15. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „Az Önkormányzat tulajdonát képező 2035/34., a 2035/34/A. és a 2035/35. hrsz-ú ingatlanok összevonása” tárgyú előterjesztés, valamint 16. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Faragóné Opauszki Ildikó, Benyák Pál, Dr. Gelencsér János Lászlóné, Kurucz János és Szőke András Sándorné ingatlan felajánlása” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

2. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. A KÖVETELÉSEK ELENGEDÉSEINEK ESETEIRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

4. Középtávú tervezés

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

5. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS felülvizsgálata

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Költségvetési referens

6. Polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÖLCSŐDÉJÉNEK 2018. ÉVI NYÁRI NYITVA TARTÁSI RENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. AZ 1. SZÁMÚ ÉS A 2. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZETEK MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

9. A 2018. évi városi ünnepségek és rendezvények

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

10. KISKŐRÖS VÁROS 300. ÉVFORDULÓJÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

11. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A ZÁRTKERTI BESOROLÁSÚ FÖLDRÉSZLETEK MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÁT SEGÍTŐ, INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉT BIZTOSÍTÓ FEJLESZTÉSEK ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

12. A KISKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATALLAL MEGKÖTÖTT INGYENES INGATLANHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. SZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSA A KISKŐRÖS BELTERÜLET 3825. HRSZ-Ú INGATLANON

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. AZ 1920/5. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT ÖNKORMÁNYZATI ÚT RÉSZLEGES MEGSZÜNTETÉSE, AZ 1918. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT KIVETT ÁROK MŰVELÉSI ÁG MEGSZÜNTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁT KÉPEZŐ 2035/34., A 2035/34/A. ÉS A 2035/35. HRSZ-Ú INGATLANOK ÖSSZEVONÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. FARAGÓNÉ OPAUSZKI ILDIKÓ, BENYIK PÁL, DR. GELENCSÉR JÁNOS LÁSZLÓNÉ, KURUCZ JÁNOS ÉS SZŐKE ANDRÁS SÁNDORNÉ INGATLAN FELAJÁNLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. RÁKÓCZI ANDREA LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

18. Tájékoztató a képviselő-testület állandó bizottságai 2018. évi munkatervéről

A tájékoztatót tartja: A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei

19. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

996 KB
jk-2-2018.doc