Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. február 14.

4-3/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. február 14-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Szabó János főépítész, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Molnár Éva, Szlanka Pálné, Farkas Judit, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Markó Ferenc képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás az elmúlt időszakban nem volt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 7. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Tulajdonosi hatáskörök gyakorlása a Kőröskom Kft.-nél” tárgyú előterjesztés, 12. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „Kovács Gábor lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása” tárgyú előterjesztés, valamint a korábban sürgősséggel kiküldött „Pályázat benyújtása „Az első Világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző programok támogatása” című pályázati felhívásra” tárgyú előterjesztés kerüljön visszavonásra.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

3. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (SZERKEZETI TERV) MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Főépítész

4. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó:   Főépítész

5. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Főépítész

6. Kőrösszolg Kft-vel megkötött támogatási szerződések felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

7. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSKOM KFT. -NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

8. A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

9. A 2018/2019-es óvodai nevelési év beiratkozási rendjének és az óvodai felvételi körzeteknek a meghatározása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK ÓVODAVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. A 0510/12. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT TANYA MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE PAPNÉ TÓTH ILDIKÓ RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. KOVÁCS GÁBOR LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

13. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

14. ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSA (KÜLÖN ANYAG)

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

2.93 MB
jk-3-2018.doc