Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. október 25.

4-15/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. október 25-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő),

dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Aszódi Pál képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Font Sándor Országgyűlési Képviselő, Dr. Romhányi Zoltán a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, Paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Turán István a János Vitéz Látogatóközpont igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, dr. Polereczki Csilla, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika, Korányi Adrienn, Molnár Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Aszódi Pál képviselő jelezte, hogy később érkezik a testületi ülésre.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat Kiskőrös város területén végzett mélyépítési munkákra vonatkozóan 75.595.683,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Kőröskom Kft-vel.
  • Az Önkormányzat TOP 3.1.1-16-BK1 Kiskőrös-Tabdi kerékpárút fejlesztése pályázat engedélyezési és kivitelezési tervezői feladataira vonatkozóan 10.109.200,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Celica 2004 Kft-vel.
  • Az Önkormányzat a Kiskőrös, Mező utca 67. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozóan 5.600.000,- Ft értékben kötött szerződést Farkas Gábor és Györgye Ágnes eladókkal.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 5. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „Az 59/2016. számú képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyú előterjesztés, 6. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 105/2016. számú képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyú előterjesztés, 13. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Szociális tűzifa igénylése” tárgyú előterjesztés, 15. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 4368. hrsz-on nyilvántartott árok, és a 4373. hrsz-ú önkormányzati út részleges megszüntetése, átminősítése és adásvétele” tárgyú előterjesztés, valamint 18. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „Nagy Tamás Árpád 6200 Kiskőrös, Pozsonyi utca 61. szám alatti lakos ajándékozása” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Tájékoztató a választókerület országgyűlési képviselőjének tevékenységéről

A tájékoztatót tartja: Font Sándor országgyűlési képviselő

2. Tájékoztató a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól

A tájékoztatót tartja: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója

3. A 3014. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT INGATLAN RÉSZLEGES ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

4. A KISKŐRÖS 18032/4. HRSZ ALATTI INGATLAN ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

5. Az 59/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

6. A 105/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

7. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

8. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

10. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

12. DÖNTÉS KISKŐRÖS VÁROS 300. ÉVFORDULÓJÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

13. SZOCIÁLIS TűZIFA IGÉNYLÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

14. A KISKŐRÖS 2629. HRSZ ALATTI INGATLAN ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. A 4368. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT ÁROK, ÉS A 4373. HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI ÚT RÉSZLEGES MEGSZÜNTETÉSE, ÁTMINŐSÍTÉSE ÉS ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. A CSÁSZÁRTÖLTÉSI 0206/6. HRSZ ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. SZLOVÁK PÁL, PÁLINKÁS MARIANN ÉS PÁLINKÁS SZILVIA KISKŐRÖSI LAKOSOK INGATLAN FELAJÁNLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. NAGY TAMÁS ÁRPÁD 6200 KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 61. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

 

19. LAKÁS BÉRBEADÁSA BUDAI ADRIENN RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

20. TÖRÖK ZSOLT LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

21. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK 

668 KB
jk-15-2017.doc