Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. október 25.

4-14/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 20-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Aszódi Pál képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Balogh István a Kiskőrösi Városi Polgárőr Egyesület elnöke, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Versegi László a Kunság-halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Franczia László a Kiskőrösi Wattay Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, dr. Polereczki Csilla, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Farkas Judit, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Harangozóné Balogh Zsóka és Hirsch Imre képviselők jelezték az ülésről történő távolmaradásukat.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat önkormányzati közfeladatok ellátására vonatkozóan 19.230.000,- Ft értékben kötött támogatási szerződést a Kőrösszolg Kft-vel.
  • Az Önkormányzat a sporttelepen lévő ingatlan felújítására vonatkozóan 18.739.859,- Ft értékben kötött támogatási szerződést a Kiskőrösi Labdarúgó Clubbal.
  • Az Önkormányzat a 2017. évi városi rendezvények teljes körű lebonyolítására vonatkozóan - bruttó 28.575.000,- Ft értékben kötött megbízási szerződést a Kőrösszolg Kft-vel.
  • Az Önkormányzat az intézmények felújítására és a bérlakások karbantartására vonatkozóan - bruttó 8.494.903,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Kőröskom Kft-vel.
  • Az Önkormányzat a sportpálya parkolójának felújítására vonatkozóan - bruttó 16.545.687,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Kőröskom Kft-vel.
  • Az Önkormányzat a TOP 1.1.3-16 piaccsarnok építése pályázat tervezési feladataira vonatkozóan - bruttó 9.786.648,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a MD Építő Kft-vel.
  • Az Önkormányzat az új óvoda építésére vonatkozóan – 570.000.000,- Ft értékben kötött beruházási és fejlesztési hitelszerződést a K&H Bank Zrt-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy az 1. napirendi pont a „Tájékoztató a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól” kerüljön le napirendről, valamint 11. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskőrösi Labdarúgó Club részére” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Tájékoztató a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátásáról

A tájékoztatót tartja: Emergency Service Kft. ügyvezetője

2. Tájékoztató a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységéről

A tájékoztatót tartja: Kunság-Halas Kft. ügyvezetője

3. A 130/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

4. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

5. Beszámoló a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A Kiskőrösi Óvodák munkatervének véleményezése

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2018. ÉVI FORDULÓJÁHOZ

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

9. TÁRGYI ESZKÖZÖK INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A KISKŐRÖS VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. A KISKŐRÖSI WATTAY SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MŰKÖDTETÉSÉNEK ÁTADÁSA A KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A KISKŐRÖSI LABDARÚGÓ CLUB RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSA A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS BIZTOSÍTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. A 0364/35. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT UDVAR MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN BELTERÜLETBE VONÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. SZÁNDÉKNYILATKOZAT A 1583. HRSZ-Ú INGATLAN TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSÁRA A BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. A KISKŐRÖS, BELTERÜLET 2636/1. HRSZ-Ú INGATLAN ÁTMINŐSÍTÉSE ÉS ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. GULYÁS FERENC 6200 KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 12. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. A 0560/18. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, SZÁNTÓ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE SZLAMA ISTVÁN RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. A KISKŐRÖS 4901/15. HRSZ ALATTI INGATLAN ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. A 4408/16. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, TERMÉSZETBEN 6200 KISKŐRÖS, MEZŐ UTCA 67. SZÁM ALATTI INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. A 4360/8. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT TELEPHELY ÉS ADÓÁLLOMÁS MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. GYÖRGYE GYULA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK HOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

22. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

23. A HELYI FÖLDBIZOTTSÁGKÉNT ELJÁRÓ SZERV ÁLLÁSFOGLALÁSA ELLEN BENYÚJTOTT KIFOGÁS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Gazdaság-igazgatási referens

24. A HELYI FÖLDBIZOTTSÁGKÉNT ELJÁRÓ SZERV ÁLLÁSFOGLALÁSA ELLEN BENYÚJTOTT KIFOGÁS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Gazdaság-igazgatási referens

25. A HELYI FÖLDBIZOTTSÁGKÉNT ELJÁRÓ SZERV ÁLLÁSFOGLALÁSA ELLEN BENYÚJTOTT KIFOGÁS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Gazdaság-igazgatási referens

1.37 MB
jk-14-2017.doc