Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. május 24.

4-9/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. május 24-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Babud Jenő a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Balogh István a Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület elnöke, Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Supka Éva a Kiskőrös Városért Alapítvány elnöke, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház igazagtója, Dr. Urfi Edit háziorvos, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, Madi Erika, dr. Polereczki Csilla, Rennes Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a közmunkaprogramhoz szükséges eszközök beszerzésére vonatkozóan - bruttó 13.924.542,- Ft értékben kötött szerződést az Akker-Plus Kft-vel.
  • Az Önkormányzat a Petőfi Birkózó Klub felújítására vonatkozóan - bruttó 11.148.137,- Ft értékben kötött szerződést a Kőröskom Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 14. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A KŐRÖSSZOLG KFT.-VEL SPORT –ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, 15. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 131/2015. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, 20. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 66/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, valamint a korábban napirendre felvett „VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A VÁROSI RENDEZVÉNYEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN – IN-HOUSE KERETÉBEN” tárgyú előterjesztés tárgya „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A VÁROSI RENDEZVÉNYEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN – IN-HOUSE KERETÉBEN” tárgyra módosul és „A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés tárgya „A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA” tárgyra módosul.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Tájékoztató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szakmai tevékenység ellátásáról

Tájékoztatót tartja: Érintett háziorvosok

2. Beszámoló a „Kiskőrös Városért” Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelőbizottsága 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2016. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

4. Beszámoló a Petőfi Sándor Városi Könyvtár tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

6. A 39/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

7. RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK A HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

8. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

9. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

10. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNzÜGYI-GAZDASÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

11. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSKOM KFT. 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSSZOLG KFT. 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. Megbízási szerződés megkötése a városi rendezvények teljes körű lebonyolításának ellátása tárgyában – in-house keretében

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

14. A KŐRÖSSZOLG KFT.-VEL SPORT –ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

15. A 131/2015. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

16. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE A KISKŐRÖS VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLETTEL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

17. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA” TÁRGYÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

18. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A BATTHYÁNY UTCAI ÓVODA FEJLESZTÉSE A „TOP-1.4.1-16 KÓDSZÁMÚ, A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL CÍMŰ PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓBAN”

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

19. A 40/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

20. A 66/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

21. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

22. POLERECZKI SÁNDOR ÉS POLERECZKINÉ KIS ANITA 6200 KISKŐRÖS, PAÁL L.U. 11. SZÁM ALATTI LAKOSOK AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

23. A 103. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

24. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

25. A HELYI FÖLDBIZOTTSÁGKÉNT ELJÁRÓ SZERV ÁLLÁSFOGLALÁSA ELLEN BENYÚJTOTT KIFOGÁS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Informatikus és hagyatéki ügyintéző

532 KB
jk-9-2017.doc

Hasonló cikkek

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról
Az előző évi körzethatárok nem változtak.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 23-án.