Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. január 25.

4/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. január 25-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Pohankovics András képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, dr. Polereczki Csilla, Korányi Adrienn, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Pohankovics András képviselő jelezte az ülésről történő távolmaradását.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás az utóbbi időszakban nem volt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy az 1. napirendi pont a „Középtávú tervezés” tárgyú előterjesztés, és a 2. napirendi pont „A 2016. évi költségvetés módosítása” tárgyú előterjesztés kerüljön felcserélésre, valamint a 3. napirendi pont „A Nemzetiségi Önkormányzatok működési feltételeinek biztosítására kötött megállapodás felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés, és a 4. napirendi pont a „Fejlesztési célú hitel felvétele” tárgyú előterjesztés kerüljön felcserélésre. 7. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Pályázatban való részvétel az „INTERREG- IPA határon átnyúló együttműködési program Magyarország-Szerbia” kiírás keretében” tárgyú előterjesztés, valamint 8. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 kódszámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázati kiírásra” tárgyú előterjesztés. Ezenkívül kezdeményezte, hogy a korábban 9. napirendi pontként felvett ”A 2035/36. hrsz-on nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Piac tér 15. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel útján” tárgyú előterjesztés kerüljön le napirendről.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A 2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

2. Középtávú tervezés

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

3. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

4. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS felülvizsgálata

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Költségvetési referens

5. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÖLCSŐDÉJÉNEK 2017. ÉVI NYÁRI NYITVA TARTÁSI RENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. 115/2014 SZ. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnöke
Előadó: Jegyző

7. PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL AZ „INTERREG- IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG- SZERBIA” KIÍRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

8. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ EFOP-3.7.3-16 KÓDSZÁMÚ „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

9. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 KÓDSZÁMÚ „KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI UTAK KEZELÉSÉHEZ, ÁLLAPOTJAVÍTÁSÁHOZ, KARBANTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA MUNKAGÉP ÉS ERŐGÉP BESZERZÉS

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

10. Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „CSATLAKOZÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

11. RÓNA UTCAI ÉPÍTÉSI TELEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. KISKŐRÖS, ÁRPÁD UTCA 8. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. Lakás bérbeadása Rákóczi Andrea részére

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

14. Tájékoztató a képviselő-testület állandó bizottságai 2017. évi munkatervéről

A tájékoztatót tartja: A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei

15. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

709 KB
jk-1-2017.doc

Hasonló cikkek

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról
Az előző évi körzethatárok nem változtak.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 23-án.