Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. április 26.

4-5/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. április 26-án (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Szentgyörgyiné Szlovák Mária a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója, Papp Gyula a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója, Kunczné Martin Regina a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Wattay Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatóhelyettese, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Opauszki György Magyarországi Baptista Egyház képviselője, Hajdu Julianna Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös képviselője, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, Madi Erika, dr. Polereczki Csilla, Korányi Adrienn, Rennes Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Farkas Judit, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat közétkeztetésre vonatkozóan 137.000.000,- Ft + 20 % eltérés értékben kötött vállalkozási szerződést a TS GASTRO Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a kézilabda csarnok építésére vonatkozóan 19.373.500,- Ft értékben kötött együttműködési megállapodást a Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft.-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 6. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A KISKŐRÖSI LABDARÚGÓ CLUB TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA” tárgyú előterjesztés, 13. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A KŐRÖSSZOLG KFT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, 14. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre az „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖTÉSE A KISKŐRÖSI KÖZÉPISKOLÁKKAL KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSE CÉLJÁBÓL” tárgyú előterjesztés, 15. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre az „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE SEGÍTŐ KEZEK AZ AKTÍV ÉVEKÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.-VEL AZ „IDŐSÜGYI INFOKOMMUNIKÁCIÓS MODELLPROGRAM” VÉGREHAJTÁSÁRA” tárgyú előterjesztés, valamint 16. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „SZOCIÁLIS TÜZIFA IGÉNYLÉSE” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A Kiskőrösi Evangélikus Iskola tájékoztatója

Tájékoztatót tartja:   Kiskőrösi Evangélikus Iskola Főigazgatója

2. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tájékoztatója

Tájékoztatót tartja:   Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Főigazgatója

3. Beszámoló a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek klubja), fogyatékos személyek nappali ellátása keretében végzett tevékenységéről

A beszámolót tartja: Magyarországi Baptista Egyház képviselője

4. Beszámoló a Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása és a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása keretében végzett tevékenységről

A beszámolót tartja: Szeretetházi Baptista Gyülekezet képviselője

5. Közfeladat ellátási szerződés megkötése a KŐRÖSSZOLG Kft-vel a János Vitéz Látogatóközpont szakmai feladatellátás és üzemeltetési feladatok tárgyában

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

6. A KISKŐRÖSI LABDARÚGÓ CLUB TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

8. A KŐRÖSSZOLG Kft-vel megkötött eszközhasználati megállapodás módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

9. Beszerzési eljárás megindítása folyószámlahitel-keret biztosítása és számlavezető pénzintézet kiválasztása tárgyában

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: Jegyző

11. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

12. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK MEGBÍZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

13, A KŐRÖSSZOLG KFT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

14. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖTÉSE A KISKŐRÖSI KÖZÉPISKOLÁKKAL KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

15. Együttműködési megállapodás megkötése SEGÍTŐ KEZEK AZ AKTÍV ÉVEKÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.-VEL AZ „IDŐSÜGYI INFOKOMMUNIKÁCIÓS modellprogram” végrehajtására

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

16. Szociális tüzifa igénylése

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

17. Városi rendezvények teljes körű lebonyolításának ellátása – in-house beszerzés keretében

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

18. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

19. A 079/22. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, SZŐLŐ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLANRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSE RÓZSAVÖLGYI ZSOLT RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. KISKŐRÖS, 013/15. és a 013/16. HRSZ ALATTI INGATLANOK HASZONBÉRLETBE ADÁSA ZSÁMBOKI MIHÁLY ÉS SUBA JÁNOS RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. A 347. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE POLERECZKI GYÖRGY ÉS POLERECZKINÉ VIRÁG ENIKŐ RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

22. A 193/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

23. A KISKŐRÖSI 3294. HRSZ-Ú INGATLANON LÉTESÍTETT EGYÉB ÉPÜLET RENDELTETÉSŰ FELÉPÍTMÉNY JOGI SORSÁNAK RENDEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

24. A kiskőrösi 2644/4. hrsz-ú ingatlan INGYENES HASZNÁLATÁNAK ÁTADÁSA A KŐRÖSSZOLG KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

25. KIRÁLY HENRIETTA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

26. RADICS RÓMEÓNÉ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

27. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

28. A HELYI FÖLDBIZOTTSÁGKÉNT ELJÁRÓ SZERV ÁLLÁSFOGLALÁSA ELLEN BENYÚJTOTT KIFOGÁS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő:   Jegyző
Előadó: Gazdaság-igazgatási referens

876 KB
jk-5-2017.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.