Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2016. december 14.

4-23/2016. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2016. december 14-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka képviselők (2 fő)

Meghívottként részt vett: Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója,dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, dr. Polereczki Csilla, Madi Erika, Korányi Adrienn, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Gmoser András és Harangozóné Balogh Zsóka képviselők jelezték az ülésről történő távolmaradásukat.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 18. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről döntés”, valamint 19. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 17/2016. BM RENDELET SZERINTI „BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA „TÁRGYÚ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Pályázati munkatárs

2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 17/2016. BM RENDELET SZERINTI „BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA „TÁRGYÚ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Pályázati munkatárs

3. A KŐRÖSSZOLG KFT.-VEL KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKFENNTARTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Pénzügyi osztályvezető

4. A KŐRÖSSZOLG KFT.-VEL INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Pénzügyi osztályvezető

5. a 17/2015. sz. képviselő- testületi határozat módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Pályázati munkatárs

6. a 2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Költségvetési referens

7. A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET EGYES RENDELKEZÉSEINEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Közigazgatási osztályvezető

8. A 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Jegyző

9. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. ÉVI MUNKATERVE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Képviselő-testületi referens

10. BESZÁMOLÓ A VÁROS 2016. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2017. ÉVI PROGRAMTERVE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Intézményüzemeltetési referens

12. SZÓ-LA-M ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Intézményüzemeltetési referens

13. ISKOLAI FELVÉTELI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Intézményüzemeltetési referens

14. A 2. számú és a 4. számú felnőtt fogászati körzet fogorvosi feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Közigazgatási osztályvezető

15. A 71/2016. SZ. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Jegyző

16. A 2017. évi városi ünnepségek és rendezvények

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármesteri titkár

17. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 KÓDSZÁMÚ „KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI UTAK KEZELÉSÉHEZ, ÁLLAPOTJAVÍTÁSÁHOZ, KARBANTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA_A 0147-055 HRSZ-Ú ÚT SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Pályázati referens

18. A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSNAK A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KEHOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KÓDSZÁMÚ „AZ ELŐKEZELÉS, A HASZNOSÍTÁS ÉS AZ ÁRTALMATLANÍTÁS ALRENDSZEREINEK FEJLESZTÉSE A TELEPÜLÉSI HULLADÉK VONATKOZÁSÁBEN” CÍMŰ PÁLYÁZATI PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL DÖNTÉS

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Városüzemeltetési referens

19. A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA, A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Városüzemeltetési referens

20. KISKŐRÖS, BATTHYÁNY LAJOS UTCA 1. SZÁM ALATTI HELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA A KISKŐRÖS ÉS KÖRNYÉKE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. A PIAC FENNTARTÓI ÉS ÜZEMELTETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

22. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. KÖZÖTT LÉTREJÖTT VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

23. A KISKŐRÖS KÜLTERÜLET 0560/129. ÉS A 0560/130. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

24. A 2587/9/A/5 HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN KISKŐRÖS, PETROVICS I. U. 4. I. EMELET 5. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

25. HARANGOZÓ MARIANNA LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Szociális ügyintéző

26. NÉZŐ KITTI LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Szociális ügyintéző

27. SZÖLLŐS-FILUS ANDREA LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Szociális ügyintéző

28. LAKÁS BÉRBEADÁSA ÁCS-TÓTH JUDIT RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Szociális ügyintéző

29. LAKÁS BÉRBEADÁSA SZABÓ EDINA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Szociális ügyintéző

30. BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Bizottságok

31. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK 

1.75 MB
jk-23-2016.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.