Álláspályázat - könyvtár igazgató

Pályázati felhívás a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Kiskőrös Város Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A jogviszony időtartama: A jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. április 1. napjától 2028. március 31. napjáig szól.

Munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért. Vizsgálja a könyvtár hatósugarában jelentkező társadalmi szükségletek könyvtári vonatkozásait, megtervezi kielégítésük lehetőségeit. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, gyakorolja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel
 • Végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása a megbízást követően

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • részletes szakmai és vezetési programját
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • idegennyelv-ismeretet igazoló oklevelek másolata
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • a pályázat nyilvános ülésen történő képviselő-testületi tárgyalásához hozzájárul-e,
  • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 3.               

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Turán Csaba jegyző nyújt, a 06- 78/513-120/235-ös mellék telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton Kiskőrös Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: dr Turán Csaba jegyző (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 1. emelet 14. számú iroda)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a Képviselő-testület bírálja el és dönt a kinevezésről és a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 22.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a www.kiskoros.hu honlapon érhető el.

Hasonló cikkek

A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozott időtartamú állást hirdet, adminisztrációs és titkársági ügyintéző munkakörben.
Január hónap – biztonság szempontjából – kiemelkedő jeles dátuma január 28-a, az Adatvédelem nemzetközi napja. E napon nemzetközi összefogás hívja fel a figyelmet a személyes adatok védelmének módjaira, fontosságára.
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA