24/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012 (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012 (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6., 7., 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)- c) pontjában, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §
E rendelet alkalmazásában vagyon az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon, ideértve a vagyoni értékű jogot, az önkormányzatot megillető követelést, valamint az önkormányzatot terhelő tartozást.”

2. §
A Vagyonrendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„a)Kiskőrös Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint szerveire”

3. §
A Vagyonrendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet szabályait kell alkalmazni az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása esetén is, ha Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló hatályos önkormányzati rendelete eltérően nem rendelkezik.”

4. §
A Vagyonrendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati törzsvagyon)
„b)valamint korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból áll.”

5. §
(1) A Vagyonrendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat tulajdonába tartozó nemzeti vagyonról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. §-ában, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 10. §-ában meghatározottak szerint kell nyilvántartást (vagyonkatasztert) vezetni.
(2) A vagyont – ezen belül a törzsvagyont elkülönítve – az érvényes számviteli előírások szerint, a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván, a következők szerint:
a)ingatlan vagyonról: ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartást és analitikus nyilvántartást;
b)ingó vagyonról: analitikus nyilvántartást;
c)a vagyoni értékű jogokról: analitikus nyilvántartást vezet.”
(2) A Vagyonrendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-ában meghatározott bontásban kell elkészíteni.”

6. §
A Vagyonrendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt az Nvtv. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell érteni.
(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt az Nvtv. 5. § (4) bekezdése szerinti vagyont kell érteni az alábbiak szerint:
a)az Nvtv. 2. mellékletében meghatározott vagyonelemek,
b)az e rendelet 2. számú mellékletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősített önkormányzati vagyonelemek.”

7. §
A Vagyonrendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona:
a)az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonelemekből, valamint
b)a Képviselő-testület által az a) ponton túl korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített vagyonából áll.”

8. §
A Vagyonrendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. §
A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, vagy átruházott hatáskörben a Polgármester gyakorolja az e rendeletben foglaltaknak megfelelően.”

9. §
(1) A Vagyonrendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyont értékesíteni a forgalomképességre vonatkozó korlátok, valamint az Nvtv.-ben foglaltak figyelembevételével, a Képviselő-testület általi kijelölést követően, nyilvános versenytárgyalás útján lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően. A versenytárgyalásról szóló hirdetményt Kiskőrös Város hivatalos honlapján (a továbbiakban: honlap) és az Önkormányzat hirdetőtábláján (a továbbiakban: hirdetőtábla) kell közzétenni. A tulajdonjog átruházás szerződésben foglalt feltételeinek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.”
(2) A Vagyonrendelet 12. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az üzleti vagyon az alábbiak szerint értékesíthető:)
„a)A nettó 10.000.000,- Ft egyedi értéket meghaladó vagyont értékesíteni az Nvtv.-ben foglaltak figyelembevételével, a Képviselő-testület általi kijelölést követően nyilvános versenytárgyalás útján lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően. A versenytárgyalásról szóló hirdetményt a honlapon és a hirdetőtáblán kell közzétenni. A tulajdonjog átruházás szerződésben foglalt feltételeinek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.
b)Az a) pontban meghatározott értéket el nem érő vagyont értékesíteni versenytárgyalás kiírása nélkül, az Nvtv.-ben foglaltak figyelembevételével lehet. Az értékesítésre kijelölésről a Polgármester dönt. A tulajdonjog átruházás szerződésben foglalt feltételeinek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.”

10. §
A Vagyonrendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni az Nvtv. 13. § (3)-(7) bekezdése alapján lehet.”

11. §
A Vagyonrendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre az Nvtv. 8. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”

12. §
A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát az Nvtv.-ben foglalt kivételektől eltérően nem lehet megterhelni.”

13. §
A Vagyonrendelet 19–25. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. §
(1) Az Önkormányzat vagyonát a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve vagyonkezelési szerződés alapján más szervek kezelik.
(2) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag a Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pont b) alpontjában felsorolt vagyonkezelők részére önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli.
(3) A vagyonkezelői jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy törvényben történő kijelöléssel.
(4) Az Önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet:
a)ingyenesen
b)ellenérték fejében.

20. §
Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembevételével lehet átengedni.

21. §
(1) A vagyonkezelői jogot ingyenesen átengedni
a)állam, helyi önkormányzat, valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,
b)költségvetési szerv részére lehet.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:
a)az óvodai ellátás,
b)szociális ellátás,
c)közművelődés
d)egészségügyi ellátás.

22. §
(1) A vagyonkezelői jogot – az Nvtv. 11. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – az 1. mellékletben foglalt nyilvános versenytárgyalás útján, ellenérték fejében lehet megszerezni és gyakorolni. A Képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében történő átengedéséről.
(2) A vagyonkezelői jog értékének meghatározása piaci értéken történik, figyelembe véve az adott vagyon rendeltetését, a közfeladat ellátásához való szükségességét és az azzel összefüggő kötelezettségeket, a működtetés költségét, a vagyon műszaki állapotát.

23. §
(1) A vagyonkezelési szerződésnek az Nvtv.-ben foglaltakon kívül – figyelembe véve az adott vagyontárgy sajátos jellegét, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:
a)a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb tevékenységeket;
b)a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését;
c)a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetve közreműködők igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket;
d)a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését;
e)a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit;
f)a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve kijelölés esetén az ingyenesség tényét;
g)a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját;
h)az Önkormányzat költségvetését megillető – a vagyonkezelésébe adott vagyon kezeléséből származó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket;
i)a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat;
j)a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó előírásokat;
k)a vagyonkezelési szerződés időtartamát;
l)a szerződés megszűnése esetén a felek által teljesítendő szolgáltatásokat, beleértve az ilyenkor szükséges elszámolást is.
(2) Vagyonkezelői jog létrejöttét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

24. §
A vagyonkezelő, a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni az Önkormányzatot:
a)ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési eljárás indult;
b)ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor;
c)ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást;
d)mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget jogszabály, vagy vagyonkezelési szerződés előírja.

25. §
(1) A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog gyakorlása során betartani a következőket:
a)a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni,
b)a vagyont rendeltetésszerűen használni,
c)a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az Önkormányzatot,
d)a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben előírt kötelezettségeket teljesíteni,
e)tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:
a)az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,
b)a vagyonkezelők rendszeres beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését.”

14. §
A Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedéséhez a 14. § (1) bekezdés szerinti értékmeghatározás szükséges az ingatlanvagyon-kataszterben a bruttó 15.000.000,- Ft-ot meghaladó könyv szerinti értéken nyilvántartott ingatlanok és az analitikus nyilvántartásban az 1.000.000,- Ft-ot meghaladó forgalmi értékű ingóságok esetén.”

15. §
A Vagyonrendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervnek a közfeladatok ellátását biztosító vagyont, valamint a tervidőszakra tervezett, célszerűségi és hatékonysági szempontoknak megfelelő vagyonváltozást kell tartalmaznia, figyelembe véve a nemzeti vagyon megőrzése és védelme, valamint a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás szerinti alapelveket.”

16. §
A Vagyonrendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

17. §
A Vagyonrendelet 
a)26. §-ában az „a nemzeti vagyonról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az Nvtv.-ben” szöveg,
b)27. § (1) bekezdés a) pontjában az „a nemzeti vagyonról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az Nvtv.-ben” szöveg,
c)27. § (1) bekezdés b) pontjában az „a nemzeti vagyonról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az Nvtv.-ben” szöveg,
d)27. § (4) bekezdésében az „a nemzeti vagyonról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az Nvtv.-ben” szöveg,
e)29. §-ában az „a nemzeti vagyonról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az Nvtv.-ben” szöveg,
f)30. § (3) bekezdésében az „az ágazatilag illetékes bizottság” szövegrész helyébe az „a Pénzügyi Bizottság” szöveg,
g)30. § (4) bekezdésében a „költségvetési ügyekért felelős bizottságot, valamint a Pénzügyi Bizottságot” szövegrész helyébe a „Pénzügyi Bizottságot” szöveg,
h)30. § (5) bekezdésében a „költségvetési ügyekért felelős bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi Bizottság” szöveg,
i)32. § (1) bekezdés a) pontjában az „1 évre” szövegrész helyébe az „5 évre” szöveg,
j)32. § (1) bekezdés b) pontjában az „5 évre” szövegrész helyébe a „8 évre” szöveg,
k)32. § (6) bekezdésében a „költségvetési ügyekért felelős bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi Bizottság” szöveg
lép.

18. §
Hatályát veszti az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése.

19. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. § (2) bekezdése alapján 2023. december 14. napján lett kihirdetve.


Kiskőrös, 2023. december 14.

24/2023 önkorm.rendelet
25.54 KB
24-2023.docx