23/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskőrös Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály, ITM Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat, Akasztó, Dunatetétlen, Harta, Kaskantyú, Kecel, Soltvadkert, Szakmár, Tabdi Önkormányzata, valamint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
A Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 55. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az övezetben a legkisebb kialakítható telekméret 3000 m2.
(6) Az övezet telekhatára mentén cserjesor telepítendő, ahol az a működést és üzemeltetést nem befolyásolja hátrányosan.”

2. §
A HÉSZ 59. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) E rendeletnek a Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított szabályait a Módr. hatályba lépést megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E rendeletnek a Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2023. (XI.23.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Módosító rendelet) megállapított szabályait a Módosító rendelet hatályba lépést megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben azt az ügyfél kérelmezte és az az eljárás kimenetelét pozitívan elősegíti.”

3. §
A HÉSZ 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. § (2) bekezdése alapján 2023. november 23. napján lett kihirdetve.


Kiskőrös, 2023. november 23.

23/2023 önkorm.rendelet
19.76 KB
23-2023.docx