22/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdéseiben, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésben, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1)-(2) bekezdéseiben, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (3) bekezdéseiben, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. §-ában, 54. § (1)-(3) bekezdéseiben, 58. § (1)-(3) bekezdéseiben, 68. § (2) bekezdésében, és a 80. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, Kiskőrös városban működő bérlői és bérbeadói érdekképviseleti szervezetek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdéseiben, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésben, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1)-(2) bekezdéseiben, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (3) bekezdéseiben, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. §-ában, 54. § (1)-(3) bekezdéseiben, 58. § (1)-(3) bekezdéseiben, 68. § (2) bekezdésében, és a 80. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, Kiskőrös városban működő bérlői és bérbeadói érdekképviseleti szervezetek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. §
A Lakásrendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. §
A bérbeadó a bérleti szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - a bérleti jogviszony folytatására a Lakástörvény alapján jogosult személyek kivételével - elhelyezésére kötelezettséget nem vállal.”

3. §
A Lakásrendelet 20. és 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. §
A bérlő a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás használatáért lakbért köteles fizetni a lakás alapterülete és komfortfokozata után, a lakbér havi bruttó mértéke:
a)összkomfortos lakás esetében: 390,- Ft/m2
b)komfortos lakás esetében: 310,- Ft/m2
c)félkomfortos lakás esetében: 160,- Ft/m2
d)komfort nélküli lakás esetében: 110,- Ft/m2

21. §
A bérlő a költségelven bérbeadott lakás használatáért lakbért köteles fizetni a lakás alapterülete és komfortfokozata után, a lakbér havi bruttó mértéke:
a)összkomfortos lakás esetében: 650,- Ft/m2
b)komfortos lakás esetében: 400,- Ft/m2
c)félkomfortos lakás esetében: 280,- Ft/m2
d)komfort nélküli lakás esetében: 200,- Ft/m2”

4. §
A Lakásrendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. §
A Képviselő-testület a 2025. évtől minden év március 31. napjáig meghatározza a lakbérek május 1. napjától érvényes mértékét.”

5. §
(1) A Lakásrendelet 36. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatot az (1) bekezdésben foglalt határidő alatt elfogadja, úgy az erről szóló nyilatkozat átvételét követő 60 napon belül az adásvételi szerződést vele kell megkötni.”
(2) A Lakásrendelet 36. § (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételár mértéke a bérlő által a lakásra fordított és részére meg nem térített értéknövelő beruházások összegével csökkentett beköltözhető forgalmi érték 95%-a. A lakás forgalmi értékét független ingatlanközvetítői és értékbecslői szakirányú végzettséggel rendelkező szakértő értékbecslése alapján kell megállapítani a Lakástörvény 52. § (1) bekezdésének figyelembevételével. 
(3) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg:
a)a vételárnak az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben való megfizetése esetén a vevőt - a (2) bekezdés alapján megállapított vételárból - 5 % vételárengedmény illeti meg,
b)a vevő kérelmére részletfizetési kedvezményt kell biztosítani,
c)a részletfizetés időtartama 15 év,
d)részletfizetés esetén a vevő a szerződés megkötésekor a (2) bekezdés alapján megállapított vételár 20%-át egy összegben köteles megfizetni, kivéve, ha a vevővel egy háztartásban élő saját vagy nevelt gyermekére tekintettel a vevő vagy házastársa, élettársa emelt összegű családi pótlékra válik jogosulttá, abban az esetben a (2) bekezdés alapján megállapított vételár 15%-át egy összegben köteles megfizetni,
e)a szerződéses kamat mértéke - a fennmaradó vételárhátralékra - a mindenkori jegybanki alapkamat + 5 %, a törlesztőrészleteket havi egyenlő mértékben kell törleszteni,
f)amennyiben a vevő a (3) bekezdés c) pontja szerinti időtartamnál legalább 60%-kal rövidebb törlesztési időt vállal, akkor a vételárhátralékból 2% engedmény illeti meg, kivéve, ha a vevővel egy háztartásban élő saját vagy nevelt gyermekére tekintettel a vevő vagy házastársa, élettársa emelt összegű családi pótlékra válik jogosulttá, abban az esetben a vételárhátralékból 5% engedmény illeti meg,
g)amennyiben a vevő a teljes vételárhátralékát a szerződésben vállalt határidő előtt kiegyenlíti, akkor a még fennálló vételárhátralékból 2% engedmény illeti meg, kivéve, ha a vevővel egy háztartásban élő saját vagy nevelt gyermekére tekintettel a vevő vagy házastársa, élettársa emelt összegű családi pótlékra válik jogosulttá, abban az esetben a még fennálló vételárhátralékból 5% engedmény illeti meg,
h)a vevő kérelmére a polgármester a részletfizetésre - kamatfizetési kötelezettség előírása nélkül - legfeljebb 1 éves halasztást adhat, ha a vevővel egy háztartásban élő saját vagy nevelt gyermekére tekintettel a vevő vagy házastársa, élettársa emelt összegű családi pótlékra válik jogosulttá. 
(4) Az elővásárlási jog jogosultja által kedvezménnyel vásárolt lakásra a fizetési kedvezmény és annak járulékai erejéig jelzálogjogot, valamint annak biztosítására, a vételár egyösszegű megfizetésének, illetve a vételárhátralék szerződésben vállalt határidő előtti kiegyenlítésének napjától számított 5 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalmat kell a szerződésben kikötni, és azt az ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára bejegyeztetni. Az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt az elővásárlási jog jogosultja a kedvezményesen megvásárolt lakás tulajdonjogát csak az Önkormányzat hozzájárulásával ruházhatja át, amennyiben az igénybe vett fizetési kedvezményt megtérítette az Önkormányzat részére.
(5) Amennyiben az elővásárlási jog jogosultja részeltfizetési kedvezményt vett igénybe, úgy a tartozás és annak járulékai erejéig jelzálogjogot és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni az Önkormányzat javára, a vételárhátralék és járulékai kiegyenlítésének időtartamáig. Az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt az elővásárlási jog jogosultja a kedvezményesen megvásárolt lakás tulajdonjogát csak az Önkormányzat hozzájárulásával ruházhatja át. Az elővásárlási jog jogosultja az átruházás előtt a vételárhátralékot – a kedvezmények levonása nélkül számított értéken – köteles megfizetni.
(6) Az elővásárlási jog jogosultjai részére kedvezményesen értékesített lakások adásvételi szerződésében 5 évre szólóan ki kell kötni az Önkormányzat elővásárlási jogát, és azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.”

6. §
A Lakásrendelet
a)4. § (1) bekezdésében a „saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,
b)7. § (2) bekezdésében a „lakások kezelője” szövegrész helyébe a „lakások és helyiségek kezelője” szöveg,
c)8. alcím címében a „lakások bérbeadásának” szövegrész helyébe a „lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának” szöveg,
d)9. §-ában a „lakások bérbeadásának” szövegrész helyébe a „lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának” szöveg,
e)25. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
f)29. §-ában a „lakások kezelője” szövegrész helyébe a „lakások és helyiségek kezelője” szöveg,
g)36. § (1) bekezdésében a „180 nap” szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg,
h)36. § (8) bekezdésében a „kötelezettségének felhívására” szövegrész helyébe a „kötelezettségének az Önkormányzat felhívására” szöveg és az „és teljes” szövegrész helyébe az „és a teljes” szöveg,
i)36. § (9) bekezdésében az „elővásárlási jogosult” szövegrész helyébe az „elővásárlási jog jogosultja” szöveg,
j)38. § (1) bekezdésében az „elővásárlásra jogosult” szövegrész helyébe az „elővásárlási jog jogosultja” szöveg és az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
k)38/A. § nyitó szövegrészében a „lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.)” szövegrész helyébe a „Lakástörvény” szöveg,
l)38/B. §-ában az „az Ltv.” szövegrész helyébe az „a Lakástörvény” szöveg,
m)40. § (1) bekezdésében a „90 nap” szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg
lép.

7. §
Hatályát veszti a Lakásrendelet 
a)36. § (7) bekezdése,
b)38/F. §-ában a „”” szövegrész.

8. §
Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. § (2) bekezdése alapján 2023. november 23. napján lett kihirdetve.


Kiskőrös, 2023. november 23.

22/2023. önkorm.rendelet
22.37 KB
22-2023.docx