19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskőrös Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdésének a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság; Pénzügyi Bizottság; Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság; Társadalompolitikai Bizottság; Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
A Kiskőrös Város 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Kiskőrös Város 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési kiadások főösszegét: 4.830.537.486 forintban
b) finanszírozási kiadásait: 20.788.050.003 forintban
c) költségvetési bevételi főösszegét: 3.352.378.226 forintban
d) finanszírozási bevételeit: 22.266.209.263 forintban
állapítja meg.”

2. §
A Kr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A céltartalékok összege 53.525.092 forint jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott célonkénti bontásban.”

3. §
A Kr. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat által irányított, nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a személyi juttatások között külön tételként szerepel, a meghatározott munkateljesítmény elérése, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítése esetén nyújtott keresetkiegészítés.”

4. §
A Kr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek esetében a nettó bérek kiutalása intézményfinanszírozással történik. A három havi közüzemi kiadásokra minden negyedév első hónapja 10. napjáig – kivétel az első negyedév, amikor február 15-ig - az Önkormányzat fizetési számlájáról automatikusan átvezeti a fedezetet. A finanszírozás felülvizsgálata az időarányos teljesítés érdekében április 15-ig, július 15-ig, október 30-ig és december 31-ig történik meg, az esedékes különbözet folyósításával egyidejűleg.”

5. §
(1) A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kr. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. § (2) bekezdése alapján 2023. október 26. napján lett kihirdetve.


Kiskőrös, 2023. október 26.

19_2023 záradékolt
20.05 KB
19-2023-zaradekolt.docx
19_2023 mellékletei
344 KB
19-2023-mellekletei.xls