A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 19/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében és a 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Mötv. 8. § (2) bekezdésére –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskőrös Város Képviselő-testülete valamennyi bizottsága és az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérése mellett a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

(1) A rendelet Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokat, illetve e magatartások elkövetőivel szemben alkalmazható szankciókat alkalmazza.

(2) A rendelet célja Kiskőrös város (a továbbiakban: város) közigazgatási területére vonatkozó kötelező érvényű magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a város területén

a) a köztisztaság fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását;
b) hulladékgazdálkodási rendjének betartását;
c) a város zöldfelületének mennyiségi és minőségi továbbfejlesztését, továbbá azon szabályok megállapítását, amelyek meghatározzák a zöldfelület és az ember, valamint az épített környezet harmonikus kapcsolatának kialakítását, az ökológiai elemek és folyamataik védelmét; valamint
d) az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja.
e) az állattartáshoz fűződő lakossági érdekek érvényesülését, biztosítsa a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi előírások betartását, valamint azt, hogy az állattartás mások nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne veszélyeztesse;

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) minden magánszemélyre, jogi személyre (ügyvezető, cégvezető, igazgató, elnök stb.) és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra;
b) valamennyi ingatlan, önálló lakó- és üdülőegység tulajdonosára, kezelőjére, üzemeltetőjére, használójára; bérlőjére, haszonélvezőjére (együttesen: használó);
c) a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységekre; továbbá akik ilyen tevékenységet folytatnak,
d) az épített és természetes környezetre;
e) az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldterületekre, közutakra, közterületekre, közparkokra, közterekre, várakozóhelyekre sétányokra, játszóterekre, utcai fasorokra és az azokat kísérő zöldsávokra, valamint az önkormányzati tulajdonú közterületen lévő zöldfelületekre; továbbá minden beépített és beépítetlen telek zöldfelületére és növényzetére, függetlenül attól, hogy tulajdonosa természetes vagy jogi személy;
f) az állattartókra.

Általános eljárási szabályok

3.§ (1) E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai az irányadóak.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha e rendeletben meghatározott személyek a rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztják vagy a körülírt tilalmakat megszegik és a magatartás nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(3) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek közül, elsősorban a polgári jog szerinti birtokossal szemben kell eljárni, a többi személy egyetemleges felelőssége mellett.

(4) A rendeletben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása esetén a jegyző átruházott hatáskörben jár el.

(5) A közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a jegyző törvényben meghatározottak szerinti közigazgatási szankciót alkalmazhat, amelynek a felső határát a törvény határozza meg.

(6) A közterület-felügyelő figyelmeztetés és helyszíni bírság szankciót alkalmazhat.

(7) Amennyiben az használó az e rendeletben szereplő feladatait nem teljesíti, a szükséges munkálatokat az ingatlan használójának terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem mentesíti a használót a bírság megfizetése alól.

II. Fejezet

Köz-és magántulajdonú ingatlanok tisztántartása

4.§ (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója a 3. § (3) bek. szerint felelős.

(2) Az használónak az ingatlan tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő lágy-és fás szárú növények ápolása, fű folyamatos kaszálása,
b) az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,
c) az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a nyesedék elszállíttatása
d) ingatlan rendeltetésének megfelelő karbantartása és használata, a közösségi együttélési szabályok tiszteletben tartása mellett.

(3) Az használónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan előtti járda, kerékpárút –amennyiben a kerékpárút nyomvonala egybeesik a járdával-, úszótelek esetén az épület körüli járda, valamint a járda – kiépített járda hiányában a közterület - melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;
b) az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása;
c) az ingatlan előtti, melletti fák, növények, bokrok és sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.

(4) A több épület elhelyezésére szolgáló beépített vagy beépítetlen építési teleknél (társasházak körüli tömbtelek, úszótelek) az épület körüli járdát vagy az épület körüljárására szolgáló területet és a közterületi járdával összekötő járdaszakaszát, továbbá az ott lakók által használt parkolóhelyeket az épület vagy telek használója vagy használói egyetemlegesen kötelesek tisztán tartani.

Hó- és síkosság mentesítés

5.§ (1) A használók kötelesek az ingatlan előtti járda, kerékpárút –amennyiben a kerékpárút nyomvonala egybeesik a járdával-, úszótelek esetén az épület körüli járda, a burkolt területek – kiépített járda hiányában 1 méter szélességben- síkosság mentesítésére, valamint a hó eltakarítására. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;

(2) A járdáról letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog közlekedők számára egy gyalogos forgalmi sáv szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét.

(3) Hórakást tilos felhalmozni.

a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jeleken,
c) tömegközlekedési járművek megállóhelyén,
d) közszolgáltatási felszerelési tárgyra, (pl. vízelzáró csap, gázóra) és egyéb közlétesítmény (pl. lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) köré,
e) kapubejárat elé annak teljes szélességében, gyalogos átkelőhelynél.

(4) Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést.

(5) A hó-és síkosság mentesítést a kiépített burkolat és a környezetében lévő zöldfelület megóvásának figyelembevételével kell elvégezni.

A közterületek szennyeződésének megelőzése

6.§ (1) Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos.

(2) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(3) Tilos a csapadékvízbe, csapadékcsatornába háztartási folyékony hulladékot vezetni. Tilos a csapadékvíz szennyvízcsatornába vezetése.

(4) Közterületen a hulladék elhelyezésére gyűjtőedények és kiépített gyűjtőpontok szolgálnak. Hulladékot tilos azok mellé elhelyezni.

(5) A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat (utcabútor), eszközöket, műtárgyakat továbbá játszótereket, játszótéri játék felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni, illetve azok beszennyezése és megrongálása tilos.

(6) Zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki használhatja.

(7) A közterületen lévő fák, díszcserjék, növények megsértése, leszakítása, kiirtása tilos.

7.§ (1) A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos.

(2) Ha a jármű üzemeltetése során a közút, közterület beszennyeződik, a jármű üzembentartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni.

Utcanév- és házszámtáblák elhelyezése

8.§ Az utcanév és házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza, amelynek megszegése a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősül.

Növényzet, hulladékok égetése

9.§ (1) A belterületi lakóingatlanon, illetve az azt határoló közterületen keletkezett avar, száraz kerti és egyéb hulladék az alábbi időszakokban égethető:

a) március 01. és április 15. közötti hónapokban, kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton 16:00 órától 18:00 óráig, továbbá
b) szeptember 20. és október 20. közötti hónapokban, kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton 16:00 órától 18:00 óráig. 

(2) Közterületen égetni tilos.

(3) Az égetés során a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg.

(4) Tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén.

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés:

a) a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt,
b) munkaszüneti és ünnepnapokon.

Az ebtartás szabályai

10.§ Az állattartó köteles ebét az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a polgári jogi szomszédjogra vonatkozó és az állattartó felelősségét szabályozó jogszabályok keretei között úgy tartani, hogy az eb anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. 

Járművek tárolása

11.§ (1) A város közigazgatási területén lévő közutakon, közterületeken és közterületi várakozóhelyeken tilos a teher-, személy- és áruszállításra szolgáló járművek, valamint a mezőgazdasági vontatók, munkagépek, pótkocsik, lassú járművek, továbbá járműszerelvények 24 órát meghaladó tárolása. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt járművek csak

a) saját telephelyen,
b) bértárolásra kijelölt telephelyen,
c) méretei alapján alkalmas építési telken tárolhatóak.

Parkolás szabályai

12.§ (1) A közterületen lévő parkolókat Kiskőrös Város Önkormányzata üzemelteti, kivételt képeznek ez alól a társasházak, tömbházak előtt és mellett kialakított, közterületen lévő parkolóhelyek, melyek tisztántartása, gondozása, megközelíthetőségének biztosítása az adott társasház, tömbház tulajdonosai, lakói, használói egyetemleges kötelezettsége és felelőssége.

(2) Az üzemeltetés a parkoló járművek őrzésére nem terjed ki.

(3) A parkolók területén a gépjárműben keletkezett károkért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

(4) A parkolók igénybevétele díjmentes.

(5) Nem kijelölt parkolóhelyen járművel való megállás, parkolás tilos.

(6) Zöldterületnek minősülő közterületre, parkra gépjárművel való ráhajtás, továbbá a zöldterületen való megállás, várakozás tilos. Zöldterületre való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterületre hajt, megáll vagy várakozik. 

Parkolóhelyek kizárólagos használata

13.§ (1) A forgalomtól elzárt területen – kijelölt parkolóhely hiányában - parkolni és várakozni egyaránt tilos.

(2) A közutaktól elkülönített közterületi parkolók kizárólagos használatot biztosító táblával és egyéb útburkolati jelzéssel ellátott és fenntartott férőhelyeire az ott megjelölt és feltüntetett gépjárművek parkolhatnak és várakozhatnak.

A temetők rendje

14.§ A temetők területén tilos olyan magatartás tanúsítása, amely a látogatók kegyeleti érzéseit és a temetők rendjének külön szabályait sérti.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba lépés

15.§ Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.

31.58 KB
a-kozossegi-egyutteles-alapveto-szabalyairol-szolo-rendelet.docx