Üzlet működési engedélyének kiadása

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek, valamint az ilyen termékeket árusító üzletek működésének engedélyezése (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében szereplő termékkörök).

A hatáskör gyakorlója: Kiskőrös Város Jegyzője

Illetékesség: Kiskőrös Város közigazgatási területén létesítendő üzlet esetében

Ügyintézéshez szükséges okiratok

 • A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatvány online, értelemszerű kitöltése https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas oldalon az Ágazat: Ipar-kereskedelem, Ügytípus: üzleti tevékenység menüpontban érhető el
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében, használatának jogcímére (bérlet, szívességi használat, stb.) vonatkozó okirat
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • Gazdasági társaság esetén, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult jár el, meghatalmazás
 • Egyéni vállalkozó esetén, amennyiben nem a vállalkozó jár el, meghatalmazás
 • Vásárlók könyve

Az ügyet intéző osztály: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. sz. iroda 1. ajtó
Telefon: 78/513-120/237 mellék
Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens
E-mail: igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8:00 - 12:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 12:30 - 18:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: nincs ügyfélfogadás

Ügyintézés határideje: 25 nap

Az eljárásért fizetendő illeték/díj: Az eljárás illeték- és díjmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - a törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek elektronikus ügyintézésre kötelezettek (Pl. ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet - egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb., költségvetési szerv, ügyfél jogi képviselője).

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az eljáró szakhatóság kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • az elektronikus ügyintézésé és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Egyéb fontos tudnivalók

Az eljárás során az ügyintéző ellenőrzi az üzletet nyitó vagy egyéb kereskedelmi tevékenységbe kezdő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tevékenységi köreit, megfelelnek-e a tervezett kereskedelmi tevékenység végzéséhez; továbbá üzlet esetén a használatának jogcímére vonatkozó nyilatkozat alapján az érintett ingatlan tulajdonviszonyait is vizsgálja. 

Az eljárás zökkenőmentessége érdekében célszerű az ügyintézővel személyesen egyeztetni.

Az eljárás lényeges eleme továbbá - az ügyfél választása szerint - a szakhatóságokkal közös, előre meghirdetett, vagy csak a szakhatóságok által tartott helyszíni szemle. A szemle tapasztalatai, továbbá a benyújtott dokumentáció alapján a szakhatóságok szakhatósági állásfoglalást adnak ki, amelyek alapján kerül kiadásra a működési engedély.

A kereskedelmi tevékenység végzésre jogosultja köteles a kérelemben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul; a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül; megszüntetés esetén a megszűnést követő nyolc napon belül a jegyzőnek bejelenteni, aki ezt a nyilvántartáson átvezeti.


A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.
Üzlet működési engedélyének kiadása
185.61 KB
uzlet-mukodesi-engedelyenek-kiadasa.pdf