Kút vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárása

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kút vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárása (ásott, fúrt vagy vert kút vonatkozásában)

Rövid leírás

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint: A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 3. nem gazdasági célú vízigény.

A jegyzői hatáskörbe tartozó kút engedélyezésének feltétele:

 1. a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
 2. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint
 3. a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút a települési önkormányzat jegyzője engedélyezésének hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

A házi ivóvízigény kielégítésére szolgáló kút engedélyezése esetén azon szakkérdés elbírálására, hogy az ivóvízkivétel és az ivóvízellátás során az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e, a népegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal járási hivatala, mint szakhatóság jogosult. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.)

A rendelkezés szerint az építtető (létesítő) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

Az ügyet intéző osztály: Közigazgatási Osztály

Címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. iroda 1. ajtó
Hivatali kapu: PHKISKOROS: 706133992

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 8:00 - 12:00 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 12:30 - 18:00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Ügyintéző:

Varga Anikó (Tel: +78/513-120/237 mellék)
E-mail: igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Kérelmező

KIZÁRÓLAG magánszemély lehet

 • A vízjogi létesítési engedélyt az építtető vagy a tulajdonos,
 • a vízjogi üzemeltetési engedélyt a kút üzemeltetésével járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorló,
 • a vízjogi fennmaradási engedélyt az építtető (tulajdonos),
 • a vízjogi megszüntetési engedélyt a tulajdonos vagy a kút üzemeltetésével eddig járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorló

köteles megszerezni.

Az ügyintézés kezdeményezhető:

A kérelmet a meghatározott formanyomtatványon, papír alapon (ügyfélfogadási időben személyesen, illetve postai úton) vagy elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon (ÁGAZAT: Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek; ÜGYTÍPUS:

kérelem - megfelelő kiválasztása) keresztül benyújtható.

Ügyintézési határidő: 60 nap

Az eljárás illetéke: Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

(Az eljárás során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek, melyet a kérelmező fizet.)

Szükséges iratok

Kérelem + tervdokumentáció (1 példányban)

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról,
 • 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció taralmáról,
 • 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről,
 • 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,
 • 438/2015. (XII.28.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól,
 • 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről.
Kút vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárása
181.44 KB
tajekoztatas-kutak-bejelenteserol.pdf