Felügyeleti (megfigyelési) körzet elrendelése - BK/EBAO/00054-22/2022

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, meghoztam az alábbi határozatot.

2022. április 25. nappal Bács-Kiskun megyében a madárinfluenza miatt elrendelt felügyeleti (megfigyelési) körzetet az alábbi településekre kiterjedően állapítom meg a mellékelt térkép szerint.

Az alábbi településekre a mellékelt térkép szerint:

 1. Balotaszállás
 2. Bócsa
 3. Bugac
 4. Bugacpusztaháza
 5. Csólyospálos
 6. Harkakötöny
 7. Jászszentlászló
 8. Kaskantyú
 9. Kiskőrös
 10. Kiskunfélegyháza
 11. Kiskunhalas
 12. Kiskunmajsa
 13. Kömpöc
 14. Móricgát
 15. Orgovány
 16. Páhi
 17. Petőfiszállás
 18. Pirtó
 19. Soltvadkert
 20. Szank
 21. Tázlár
 22. Zsana

A település határán a fő közlekedési utakon „Madárinfluenza felügyeleti (megfigyelési) körzet” feliratú táblát kell elhelyezni.

A felügyeleti (megfigyelési) körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:

A gazdaságok be-és kijáratánál járművek- és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek járműveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni kell. A személy- és gépjármű forgalmat lehetőség szerint minimalizálni kell.

A felügyeleti (megfigyelési) körzetben baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságokba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott madarakkal és ketreceikkel.

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,
 • a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,
 • egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,
 • bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás felügyeleti (megfigyelési) körzeten belüli mozgatása, kivéve a felügyeleti (megfigyelési) körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás szállítása a felügyeleti (megfigyelési) körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe.

Kizárólag a megyei kormányhivatal engedélyével lehet felügyeleti (megfigyelési) körzeten kívülről származó, az azonnali levágásra szánt baromfi a felügyeleti (megfigyelési) körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen szállítása, és az ilyen baromfiból származó nyers hús kivitele a
felügyeleti (megfigyelési) körzet területéről.

A felügyeleti (megfigyelési) körzetben tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása, kivéve, ha azt a megyei kormányhivatal engedélyezte.
A megyei kormányhivatal engedélyezheti a trágyának a felügyeleti (megfigyelési) körzetben fekvő gazdaságból valamely kijelölt telepre történő szállítását a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.

Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt takarítási, fertőtlenítési, eljárásnak kell alávetni.

A felügyeleti (megfigyelési) körzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb bemutatóinak, versenyének a tartás.

Tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.

Jelen határozatommal megkeresem a területileg illetékes járási hivatal vezetőjét a határozat helyben szokásos módon történő közzététele érdekében.

Határozatom végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Szegedi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító szervhez a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ugyanezen szervhez címezve ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.) 608. § értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vitatott cselekményt megvalósító szervnél.
Az elektronikus benyújtás érdekében a http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/ weboldalon ki kell választani a Kormányhivatal elektronikus nyomtatványát. Az innen elérhető IKR rendszer (https://ekormanyablak.kh.gov.hu) weboldalára lépve ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, a digitálisan aláírt
keresetlevelet és mellékleteit pedig csatolmányként fel kell tölteni. Ezt követően az IKR rendszerben lehetővé válik a beadványnak az eljáró hatóság számára történő beküldése.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A per tárgyalását az ügyfél keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.


Indoklás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság vizsgálati eredménye alapján a mellékelt térképen feltüntetett kitörési pontokon újabb, magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/687 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE szerint:
21. cikk
Korlátozás alatt álló körzet létrehozása

(1) Ha egy létesítményben, élelmiszer- és takarmányipari vállalkozásban, állati melléktermékekkel foglalkozó létesítményben vagy egyéb helyszínen - ideértve a szállítóeszközöket is - A kategóriájú betegség tör ki, az illetékes hatóság a fertőzött létesítmény vagy helyszín körül haladéktalanul létrehoz egy korlátozás alatt álló körzetet, amely a következőkből áll:
b) egy felügyeleti körzet, amelynek kijelölése az V. mellékletben az adott A kategóriájú betegségre nézve meghatározott, a kitörés helyszínétől számított minimális sugárméret alapján történik;

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés f) pontja szerint: Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig: …
f) megfigyelési körzet…

A betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII.4.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján: „A magas patogenitású madárinfluenza járvány kitörést követően a megyei
kormányhivatalnak haladéktalanul ki kell jelölni:

b) a megfigyelési körzet területét a gazdaság körüli legalább 10 km sugarú körben, beleértve a védőkörzet területét is.”

A felügyeleti (megfigyelési) körzetben alkalmazandó intézkedéseket az FVM rendelet 30. §-a határozza meg.

Az FVM rendelet 30. § (2)-(11) bekezdése szerint:
„(2) Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól a megyei kormányhivatal a madárinfluenza terjedésének megelőzését
célzó megfelelő járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.
(3) Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi valamint tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe, az alábbi kivételekkel:
a) a vágóbaromfinak egy kijelölt vágóhídra szállítása azonnali levágás céljából a 23. § (1) bekezdés a), b), d) és f) pontja szerinti feltételek fennállása esetén;
b) tojásrakás előtt álló baromfi Magyarország területén lévő olyan gazdaságba szállítása, amelyben nincs más baromfi és amelyet e célra a megyei kormányhivatal előzetes értesítés alapján engedélyezett, és hozzájárult a baromfi fogadásához. A tojásrakás előtt álló baromfit a gazdaságba érkezését követően hatósági megfigyelés alá kell helyezni és a tojásrakás előtt álló baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia;
c) napos baromfi szállítása Magyarország területén lévő gazdaságba vagy gazdaság egy termelési egységébe, feltéve, hogy megfelelő járványvédelmi intézkedéseket alkalmaznak és a rendeltetési gazdaság helye szerinti megyei kormányhivatal értesítését követően az hozzájárul a napos baromfi
fogadásához és a rendeltetési gazdaságot vagy egy termelési egységét a szállítást követően hatósági megfigyelés alá helyezi. A napos baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia, vagy bármely más gazdaságba, ha a napos baromfi a védő- és megfigyelési körzeteken kívül fekvő baromfitartó gazdaságokból származó keltetőtojásból kelt ki, feltéve, hogy a feladó keltető logisztikája és biológiailag biztonságos munkafeltételei révén biztosítani tudja, hogy e tojások nem kerültek érintkezésbe az e körzetekben található baromfiállományokból származó, és ennélfogva más egészségügyi állapotú keltetőtojással vagy napos baromfival;
d) a keltetőtojás kiszállítható a megfigyelési körzetben vagy azon kívül elhelyezkedő kijelölt keltetőbe; feltéve, hogy a tojást és annak csomagolását feladás előtt fertőtlenítik és biztosítják a visszakereshetőségüket;
e) egyszer használatos csomagolású étkezési tojások kiszállíthatók a kijelölt csomagolóközpontba, feltéve, hogy az hatósági főállatorvos által előírt valamennyi járványvédelmi intézkedésnek megfelel;
f) tojások kiszállíthatók az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelet II. mellékletének XI. fejezetével összhangban történő kezelésre a megfigyelési körzeten belül vagy kívül elhelyezkedő, a tojástermékek gyártásával az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete X. szakaszának II. fejezetében foglaltak szerint foglalkozó létesítménybe;
g) tojások kiszállíthatók ártalmatlanítás céljából.
(4) A megyei kormányhivatal a fertőződés lehetőségének kizárása esetén engedélyezheti a védőkörzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó, azonnali levágásra szánt baromfi a megfigyelési körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús ezt követő elszállítását.
(5) A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi intézkedéseket betartva - különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre - csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.
(6) Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt a 46. §-ban meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési, eljárásnak kell alávetni.
(7) Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:
a) nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és
b) nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.
(8) A gazdaságban 19. § (6) bekezdésben felsorolt változásokat jelenteni kell a járási hivatalnak.
(9) Tilos a használt alom, trágya vagy hígtrágya elszállítása vagy szétszórása, amennyiben a megyei kormányhivatal azt nem engedélyezte. A járványvédelmi intézkedések betartása mellett engedélyezhető a trágyának a megfigyelési körzetben fekvő gazdaságból valamely kijelölt telepre történő szállítása, az a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel vagy az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott szabályokkal összhangban a madárinfluenza vírusok lehetséges jelenlétének megszüntetését szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés céljából történő köztes tárolás céljából.
(10) Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.
(11) Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.”

A megállapított tények és hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint felügyeleti (megfigyelési) körzet elrendeléséről döntöttem.

Határozatomat az Éltv. 51.§ (3) bekezdés f) pontjában, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § e) pontja, 18. § (7) bekezdés b) pontjában, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva hoztam.

Határozatomat az indokolásban felsorolt jogszabályok alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) és a Kp. 39. § (1) bekezdés alapján biztosítottam. A bírósággal való kötelező elektronikus kapcsolattartást a Pp. 608. § és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § szabályozza.

A határozat helyben szokásos módon való közzétételéről az Ákr. 89. § (1) bekezdése az Éltv. 52.§ (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

Kecskemét, 2022. április 25.

Dr. Drozdik Ferenc
főosztályvezető


Iktatószám: BK/EBAO/00054-22/2022

Határozat - BK/EBAO/00054-22/2022
583.57 KB
54-22-2022-megfigyelesi-korzet-20220425.pdf
Térkép
3.4 MB
terkep-mi-20220425.pdf