Pályázati felhívás - Kiskőrösi Óvodák óvodavezető beosztás ellátására

Kiskőrös Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kiskőrösi Óvodák óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig szól.

Munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Batthyány u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok – óvodai nevelés – végrehajtásáért. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. végrehajtásáról a közoktatási intézményben szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott végzettség
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • Szakmai gyakorlat igazolása,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel,
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • a pályázat nyilvános ülésen történő képviselő-testületi tárgyalásához hozzájárul-e,
  • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Judit Intézményüzemeltetési referens nyújt, a 06-78/513-120/204 mellék telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 862/2018, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

Személyesen: Farkas Judit (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. emelet 6. számú iroda)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 22-23. § és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 189. § alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a Képviselő-testület bírálja el és dönt a kinevezésről és a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 20.

Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a www.kiskoros.hu honlapon érhető el.

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása
A „Fészekrakó Program Kiskőrösön" keretében a város szakember ellátásának megtartására pályázatot hírdet.
Az alföldi borok jó hírének erősítése és a borturizmus fejlesztése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiemelt céljai közé tartozik. Ezt szolgálja a Vajdasági Autonóm Tartománnyal közös projekt is, amelynek keretében többek között megvalósul a térség első határon átnyúló borútja.