Lakossági fórum - helyi építési szabályzat módosítás

Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Lakosság, Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) előírásai alapján elkészíttette a Helyi Építési Szabályzat módosításának rendelet-tervezetét, melynek célja a Kiskőrös Város Településképe védelmének helyi szabályairól szóló 18/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: településképi rendelet) való összhang megteremtése.

Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) több olyan településképi követelményt tartalmaz, melyek átkerültek a településképi rendeletbe.

A településképi rendelet szabályokat ad a „hogyan, milyen arculattal lehet építeni” kérdésre, míg a Helyi Építési Szabályzat a most hatályoshoz képest szűkített tartalommal a jövőben a „mit lehet építeni” kérdéskörre fókuszál. A két rendelet azonos súllyal, egymást kiegészítve tartalmazza a jövőben a város területén az építés rendjére, és a településkép formálására vonatkozó szabályokat.

A Város-Teampannon Kft. által készített HÉSZ módosításának célja a jogszabályoknak való megfelelés, vagyis a reklámokra, helyi értékvédelemre és településképre vonatkozó előírások törlése, melyek áthelyezésre kerültek a településképi rendeletbe.

A HÉSZ módosítása a Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés d) pontja szerint állami főépítészi eljárásban kerül módosításra, mivel a (6a) bekezdés e) pontja alapján történik a módosítás: „a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik”.

A záró szakmai vélemény megkérése előtt a Kormányrendelet 29/A. § (6) bekezdés alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével történik az érintett lakosság, társadalmi rétegek minél szélesebb körének bevonása érdekében.

A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük módjára a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet az irányadó, ezek szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során partner:

„a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a kiskőrösi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a kiskőrösi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d) a kiskőrösi szervezettel vagy intézménnyel rendelkező országgyűlés által elismert egyházak

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.”

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a HÉSZ rendelet - tervezete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásaival összhangban az alábbi linken elérhető:

http://kiskoros.hu/a-kiskoros-varos-helyi-epitesi-szabalyzatarol-szolo-182015-ix10-onkormanyzati-rendelet-modositasa

Észrevételeiket, javaslataikat 2019. június 14. napjáig várjuk a foepitesz [kukac] kiskoros [pont] hu e-mail címre megküldve, postai úton a Kiskőrös Város Önkormányzata 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. címre küldve.

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó lakossági fórumra,

melynek ideje: 2019. június 6. 14:00 óra

helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterem (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)


Kiskőrös, 2019. május 21.

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:

Domonyi László
polgármester

Tájékoztató
45.5 KB
tajekoztato-lakossagi-forum-2019-majus.doc

Hasonló cikkek

Időpont: 2020. 08. 29. 17:00 Helyszín: Kiskőrös, Petőfi tér
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2020. júliusi száma.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2020. júniusi száma.