Ingatlan értékesítési pályázat - Délibáb utca 65.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Kiskőrös Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III. 27.) önk. rendelet 35. §-a alapján a Képviselő-testület a 112/2019. számú határozatával pályázat útján történő értékesítésre jelölte ki Kiskőrös Város Önkormányzata üzleti vagyonát képező 4901/9 hrsz-ú, természetben 6200 Kiskőrös, Délibáb utca 65. szám alatti 880 m² alapterületű ingatlant.

A pályázatot kiíró neve, székhelye: Kiskőrös Város Önkormányzata 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

A pályázat célja: A 4901/9 hrsz-ú, természetben 6200 Kiskőrös, Délibáb utca 65. szám alatti lakott ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: A pályázat nyilvános

A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

 • helyiségei: 4 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC, I spejz, 1 előszoba, melléképület
 • komfortfokozata: komfortos
 • az épület --lakó- és melléképület - alapterülete: 142 m
 • az ingatlan per- és tehermentes

Az ingatlan induló ára: Az ingatlan forgalmi értéke - hivatalos ingatlanforgalmi szakértő általi megállapítás szerint - 5.000.000,-Ft, azaz: Ötmillió forint

Pályázati biztosíték:

 • a pályázat benyújtásának határidejét megelőzően 500.000,-Ft biztosítékot letétbe helyez a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal pénztárában (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. emelet 20. számú helyiség) vagy a 10400621-00027759-00000002 számú számlaszámra történő átutalással, Közlemény rovatba fel kell tüntetni: vételárelőleg Délibáb u. 65.
 • amennyiben a szerződéskötésre jogosult pályázó eláll az adásvételi szerződés megkötésétől, a letétbe helyezett biztosítékot elveszíti
 • a pályázati biztosíték a pályázat érvénytelensége, eredménytelensége esetén annak megállapításától számított 15 napon belül visszajár

Pályázati feltételek:

 • Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Természetes személy személyazonosító igazolvány bemutatásával, jogi személy cégkivonat, aláírási címpéldány, szervezet közhiteles nyilvántartásba vételről 30 napnál nem régebbi igazolás bemutatásával vehet részt. - Meghatalmazotti részvétel esetén, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 • A pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.
 • Vállalja a vételár egyösszegben történő megfizetését

A pályázat tartalmi elemei:

 • pályázó neve, címe
 • nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadásáról
 • a pályázónak egyértelműen fel kell tüntetni a vételár összegét, annak egyösszegű megfizetését,
 • nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
 • a biztosíték megfizetésének igazolása

Ajánlati kötöttség:

Az ajánlati kötöttség a felhívásban megjelölt határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja.

Az ajánlattevő a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő harminc napig marad kötve ajánlatához.

Ha az ajánlattevő az ajánlattétel során biztosítékot adott, és ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja, a letett biztosítékot elveszti; egyébként a biztosíték a versenyeztetés lezárása után visszajár

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 27. (kedd) 16:00 óráig

A pályázat benyújtásának helye: 

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztálya (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. emelet 6. sz. helyisége)

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázati ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton. A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon az alábbi szövegrészt kérem feltüntetni: „Pályázati ajánlat a 6200 Kiskőrös, Délibáb utca 65. szám alatti ingatlan megvételére”

A pályázat nyilvános bontásának ideje, helye:

 • ideje: 2019. szeptember 5. (csütörtök) 13,00 óra
 • helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (Kiskőrös, Petőfi tér 1.) emelet 8. sz. helyisége

A szerződéskötés módja, időpontja: Az elidegenítés szerződésben foglalt feltételeinek Képviselő-testület által történt jóváhagyását követően Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a polgármester 30 napon belül köt szerződést.

Bővebb felvilágosítás a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. emelet 8. sz. helyiség, Telefon: 78/513-120 /220-as mellék, E-mail: vagyongazdalkodas [kukac] kiskoros [pont] hu) kérhető.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) - (4) bekezdései értelmében a Magyar Állam elővásárlási jogát, a lakásban élő bérlő elővásárlási joga előzi meg. A szerződéskötés feltétele, hogy sem a bérlő, sem a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

Több érvényes pályázat esetén a legelőnyösebb vételárat kínáló a pályázat nyertese.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázat során egyetlen ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse a pályázatot.

Kiskőrös, 2019. augusztus 08.

Pályázati kiírás
776.54 KB
palyazati-kiiras.pdf

Hasonló cikkek

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19) önk. rendelete alapján a Közszolgálati Tisztviselők napja július 1-je a Polgármesteri Hivatalban munkaszüneti nap. 2020. július 1., szerdán a Polgármesteri Hivatalban nincs ügyfélfogadás.
1 fő kereskedelmi tervező, szervező (2533) Imrehegy 1 fő munka és termelésszervező (3161) Imrehegy 1 fő ügyviteli alkalmazott (4190) Kaskantyú 1 fő egyéb mns ipari és építőipari foglalkozás (7919) Imrehegy 1 fő egyéb gépkezelő (profilgyártó gépsor) 8329 Soltvadkert
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő munkakörének betöltésére.