Ebzárlat és legeltetési tilalom - 2020. április 04-24.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, hivatalból eljárva meghoztam a következőő határozatot.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése alapján Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kiskőrös és Kiskunfélegyháza Járásban a mellékelt térképen megjelölt területeken, a mellékelt listában szereplő települések közigazgatási területén 21 napig, 2020. április 04-től 2020. április 24-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az ebzárlat szabályai a R. 12. § alapján a következők:

(2) Az ebzárlat tartama alatt - a (3)-(4) bekezdésben felsorolt ebek kivételével

  1. tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
  2. kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
  3. a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. 

(3) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

  1. vadászebek,
  2. a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
  3. a katasztrófa-mentő ebek,
  4. a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a (2) bekezdésben foglalt korlátozás alól.

(5) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási hivatal határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.

(6) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Jelen határozatomat közzé teszem az érintett Járási Hivatalok hirdetőtábláján és honlapján, továbbá határozatomat megküldöm az érintett Önkormányzatok jegyzőinek, hogy intézkedésemet a lakossággal a helyben szokásos módon ismertesse.

A tilalom megsértőjével szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kerülhet kiszabásra.

E döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye.

Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ugyanezen szervhez címezve ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.) 608. § értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél.

Az elektronikus benyújtás érdekében a http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/ weboldalon ki kell választani a Kormányhivatal elektronikus nyomtatványát. Az innen elérhető IKR rendszer (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu) weboldalára lépve ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, a digitálisan aláírt keresetlevelet és mellékleteit pedig csatolmányként fel kell tölteni. Ezt követően az IKR rendszerben lehetővé válik a beadványnak az eljáró hatóság számára történő beküldése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A per tárgyalását az ügyfél keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, az eljárás során azonban a feleket illeték feljegyzési jog illeti meg.

Indoklás

Az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára ÉFÁT/66/2020. számú ügyiratában a rókák veszettség elleni orális immunizálását – 2020 évi tavaszi kampányát - rendelte el. Bács-Kiskun Megyében a vakcinázás időpontja 2020. április 04. és április 09. között lesz. A R. 8. § (5) bekezdése szerint a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni, ezért 2020. április 04. és április 24. között a rendelkező részben foglaltak szerint ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltem el.

Határozatomat a rendelkező részben felsorolt jogszabályok és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 51. § (3) bekezdés s) és t) pontja alapján hoztam meg, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének, 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) kormányrendelet 13. § e) pontja, 18.§ (7) b) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése valamint az Éltv. 25. § (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27. § (1) bekezdés d) pontja határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) és a Kp. 39. § (1) bekezdés alapján biztosítottam. A bírósággal való kötelező elektronikus kapcsolattartást a Pp. 608. § és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § szabályozza.

Kecskemét, 2020. március 12.

Hasonló cikkek

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel - a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása szerint miden óvodaköteles gyermek felvételre kerül a körzeti óvodájába 2020. április 21-ig. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.(várhatóan 2020.09.01-jén) A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján.
Kiskőrös Város Polgármestere a lakosság által is ismert veszélyhelyzetre való tekintettel a mai napon a zöldséges piac bezárásának enyhítésére megegyezett a termelőkkel, akik elérhetőségüket megadva vállalták, hogy termékeik házhozszállításával hozzájárulnak az Önök további ellátásához. Köszönetünket fejezzük ki ezen termelőknek a veszélyhelyzetben tanúsított rugalmas magatartásukért.
Tisztelt Szülők! Az járványügyi helyzetre való tekintettel kérem, hogy 2020. április 3-ig a lasztoviczal [kukac] gmail [pont] com email címre, vagy a délelőtti órákban a 78/312-684-es telefonszámon jelezze szándékát, hogy gyermekét melyik első osztályba szeretné beíratni.