Általános iskolai beiratásról

ügyi.sz.:BKB/001/2251-2/2013.

Értesítem Bács-Kiskun Megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2006. június 1. és 2007. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2013/2014. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját az állami intézményfenntartó központ valamennyi településre egységesen határozta meg:

2013. április 8-án hétfő
2013. április 9-én kedd

A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes állami fenntartású általános iskolájában:

mindkét nap 8-18 óra közötti időszakban történik.

A beiratkozás a nem állami fenntartású általános iskolákban:
mindkét nap az iskola által meghatározott időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beirtani gyermekét abban az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:

  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
  • a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímét igazoló hatósági igazolványra, (lakcímkártya)
  • az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről a szülők a beiratkozást követően 2013. április 26-ig kapnak értesítést.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbíralati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet – a felvételt elutasító intézmény igazgatójának kell benyújtani

  • az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási tankerület igazgatójának címezve
  • nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve, 

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Kecskemét 2013. március 6.

Dr. Kerényi János

kormánymegbízott

Hasonló cikkek

A Kiskőrösi Óvodák minden tagóvodájába 2014. augusztus 27-én szerdán lesz az óvodai pótbeiratkozás, 8-12 óráig a Batthyány Óvodában
Kiskőrös Város Önkormányzatának közleménye
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról.