Ajánlatkérés helyi személyszállítás ellátására

Kiskőrös Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései szerint, az autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátására ajánlatot kér. A 2012. évi XLI. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint pályázat kiírás mellőzésével, nyilvános ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében bízható meg a közlekedési szolgáltató, ha az ellátásért felelős által igényelt közszolgáltatás egyetlen járatra, vagy vonalra korlátozódik és a szolgáltató ellentételezésre - ide nem értve a szociálpolitikai menetdíj-támogatást - nem válik jogosulttá.

A részvétel feltételei:

Részt vehetnek belföldi, illetve külföldi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, vagy azok konzorciuma. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha azt a többször módosított 2012. évi XLI. törvény megengedi.

Az ajánlattevőnek igazolnia kell a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek meglétét. Az ajánlattevőnek, illetve az általa nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló, többször módosított 2012. évi XLI. törvény, a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény előírásainak.

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. december 14. 10.00 óra. Helye: Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalának 9. számú irodája.

Elbírálás módja és szempontjai:

A Képviselő-testület az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó, a jelen kiírásban szereplő feltételeknek maradéktalanul megfelelő pályázót hirdeti ki nyertesnek. Az elbírálásnál alapkövetelmény a jelen pályázati kiírásban foglalt műszaki, gazdasági, referencia és egyéb követelményeknek való megfelelés. Az elbírálásra Kiskőrös Város Polgármestere jogosult. Egy pályázó csak egy ajánlatot tehet.

Eredményhirdetés időpontja: 2018. december 18. 10.00 óra,  Helye: Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalának 9. számú irodája.

Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2018. december 28.

A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2019. január 01. 00 óra

A szerződés időtartama:

Az Önkormányzat a nyertes Pályázóval 10 éves határozott időtartamra köt közszolgáltatási szerződést, 2019. január 1-től 2023. december 31-ig.

Közszolgáltatási szerződés aláírása

Az Önkormányzat nevében a közszolgáltatási szerződés aláírására a Polgármester jogosult.

A nyertes Ajánlattevőnek (a továbbiakban Szolgáltatónak) Kiskőrös Város helyi, egyetlen vonalra korlátozott, közforgalmú autóbusz-közlekedési szolgáltatását kell biztosítania.

Menetrend

A szolgáltatás megkezdésekor a Szolgáltatónak a melléklet szerinti menetrend szerint kell a közlekedést biztosítania.

Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység és a minimális közszolgáltatási követelmények:

A közszolgáltatást a pályázati kiíráshoz mellékelt térképen (1. sz. melléklet) bejelölt útvonalon hétfőtől péntekig valamint tanítási napokon a menetrend szerint (2. sz. melléklet) kell végrehajtani. A járat a vasútállomástól indulva a menetrendben megadott megállóhelyek érintésével, a kijelölt útvonalakon kell közlekedtetni. Az előzőekben leírtak egyben a minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatot jelentik. A menetrendet, és annak esetleges módosításait Kiskőrös Város Jegyzője hagyja jóvá.

A pályázat elbírálási szempontrendszere:

A pályázat elbírálása Kiskőrös Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján történik.

A bírálathoz a következő részszempontok és a hozzátartozó súlyszámok kerültek meghatározásra:

A működés önkormányzati támogatás nélkül valósul meg – súlyszám 10.

A pályázó vállalja a helyi vállalkozókkal való együttműködést, és Kiskőrösön élő gépkocsivezetők alkalmazását – súlyszám 4.

A pályázó rendelkezik legalább három éves magyarországi referenciával a helyi közlekedés terén – súlyszám 5.

A pályázó társaság jelenlegi tulajdonosa(i) nem tervezi(k) a pályázó cég megszüntetését, felszámolását, értékesítését, átszervezését – súlyszám 5.

A pályázó nem többségi állami tulajdonú társaság – súlyszám 2.

A pályázó minél fiatalabb járművekkel tervezi megvalósítani a szolgáltatást – súlyszám 5.

Ajánlatkérő az ajánlatok részszempont szerinti tartalmi értékelése során az adható pontszám alsó határát 1-es pontszámban, a felső határát 10-es pontszámban határozza meg, amely minden részszempont esetében azonos.

Az értékelés a felülről történő arányosítás elvével történik, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a legmagasabb pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.

A pontszámítás során az értékelési pontszámok súlyszámmal szorzott összegei alapján kerül a nyertes meghatározásra.

A tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott feltételei és egyéb feltételei:

A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelően kell végezni:

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.évi XLI. törvény.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet.

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet.

A környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Kormány rendelet előírásait.

A tevékenység végzésével együtt járó szolgáltatói jogosultságok:

Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésből fakadó jogait kizárólag Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át más személyre.

Szolgáltató jogosult a menetrend szerinti személyszállításhoz használt gépjárműveit cserélni, amennyiben az új járművek megfelelnek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek. A jármű cseréje esetén szolgáltató köteles a csere tényét, valamint az új gépjárművek adatait 3 napon belül Megrendelő részére bejelenteni.

Szolgáltató jogosult a Megbízó viteldíj rendeletében foglaltak szerint bérletet és vonaljegyet árusítani.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve a megbízó egyetértésével eszközölni.

A közszolgálati tevékenységre vonatkozó kötelezettségek:

A személyszállítást a közlekedési előírásoknak megfelelő autóbuszokkal kell végezni.

Az autóbuszokat arra alkalmas telephelyen kell tárolni.

A pályázónak vállalnia kell a szolgáltatáshoz szükséges autóbuszok, autóbuszvezetők és egyéb technikai és személyzeti feltételek biztosítását az aktuális jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. A szolgáltatás működtetése csak a mindenkori KRESZ előírásainak megfelelően történhet.

Az autóbuszoknak kötelezően meg kell felelni az érvényes műszaki előírásoknak, melyeket dokumentumokkal kell igazolni (forgalmi engedély, zöldkártya, kötelező felelősségbiztosítás, stb.). A dokumentumokba szolgáltató a megbízó kérésére köteles betekintést engedni. Az autóbuszvezetőknek rendelkezni kell a szükséges jogosítványokkal (vezetői engedély, érvényes PÁV II. vizsga, stb.), a jogosítványokat a megbízó kérésére a szolgáltató köteles bemutatni.

A szolgáltatói, illetve az ellátásért felelős szolgáltatói jogosultság és kötelezettségek:

A szolgáltatást érintő legfontosabb eseményekről (pl. késés, járatkimaradás, útlezárás, szélsőséges időjárás, hó, jeges utak, amikor az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, stb.) felek nyilvántartást vezetnek.

A gazdasági társaság vis-majorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon, működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a helyzetről, és ha lehetséges, gondoskodik arról, hogy leszállásra alkalmas helyen álljon meg az autóbusz. Útlezárás esetén Szolgáltató kerülő úton teljesíti a menetrendi útvonalat, a lehető legrövidebb kitérővel. A szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a szolgáltatónak rendelkeznie kell tartalék autóbusszal.

A szolgáltató tevékenységét érintő más szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatás:

A közszolgáltatási szerződés aláírásával a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését kizárólagos jelleggel elfogadja és teljesítését elősegíti a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósításával. A településen áthaladó helyközi szolgáltató autóbuszai azonban nem zárhatók ki a helyi tömegközlekedésből.

A szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározása, azok működtetésének és használatának feltételei:

A szolgáltató használatába kerülő forgalomtechnikai létesítmények kialakítása a szolgáltatót terheli és annak megtérítése a későbbiekben sem lehetséges. Az állagmegőrzés és tisztán tartás az Önkormányzat feladata.

Az ellátásért felelős szolgáltatóval szembeni jogosultságai:

Megrendelő jogosult a menetrendet – a Szolgáltatóval való egyeztetést követően – az igényeknek megfelelően módosítani. A menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni.

Megrendelő javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, a busz(ok) műszaki állapotának javítására.

Megrendelő jogosult a Szolgáltatót ellenőrizni a szerződésben rögzített összes feltételre vonatkozóan, különös tekintettel az alábbiakra: az utasok szállításának körülményei, a menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése, a megállapított viteldíjak alkalmazása.

Az ellátásért felelős szolgáltatóval szembeni kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatóval közösen törekszik minden pályázati lehetőség igénybevételére, és a pályázaton így elnyert összeget a Szolgáltatón keresztül a közlekedésre és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére fordítja.

Energetikai és környezeti hatások:

Eszközök cseréje esetén valamint a járművek beszerzésekor a szolgáltatónak figyelembe kell venni a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Kormányrendelet előírásait.

A szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó követelmények:

A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E kockázatok ellen köteles ésszerű módon a lehető legteljesebb mértékben biztosítási fedezettséget létrehozni kellően fizetőképes, megfelelő biztosítótársaságnál, s azt a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan fenntartani.

Tájékoztatás a korábbi szolgáltató által alkalmazott díj- és jegyrendszerről (2018. évben):

A viteldíjak magyarországi rendszere kettős célt szolgál. Egyrészt alkalmasnak kell lennie a szolgáltatás finanszírozására és egyúttal szociális szempontok alapján   elérhetővé kell tenni a mobilitási deficittel rendelkező társadalmi csoportok számára. Ezért a menetrendszerinti személyszállítás viteldíja hatósági áras kategóriába tartozik.

A korábbi szolgáltató vonaljegyet, havi kedvezményes és teljes áru bérletet biztosított. Az általa alkalmazott legmagasabb díjak az alábbiak voltak:

  • havi kedvezményes bérlet ára (diák, nyugdíjas): 100,- Ft/db
  • féléves kedvezményes bérlet ára (diák, nyugdíjas): 500,- Ft/db
  • havi teljes árú bérlet ára: 1.600,- Ft/db
     
  • egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 100,- Ft/db

Az árak az általános forgalmi adót tartalmazták.

Az alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételek:

Az alvállalkozó bevonásával történő munkavégzésre az Önkormányzat lehetőséget nyújt. A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy helyi vagy a régióban élő vállalkozót kérjen fel a tevékenység elvégzésére. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 25 §. (8) bekezdés szerint a szolgáltató a közszolgálati szerződésben meghatározott mértékben, maximum 49%-ban vonhat be alávállalkozót. Alvállalkozóként kizárólag csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltató vonható be.

A közszolgáltatási szerződés módosításának és felmondásának feltételei:

A közszolgáltatási szerződés a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és a közszolgáltatási szerződés rendelkezései szerint módosítható vagy mondható fel.

Egyéb feltételek:

A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertessége esetén közszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzattal, amiben elfogadja a pályázati kiírásban és a saját pályázati anyagában leírt, a tevékenységre vonatkozó feltételeket illetve a szerződéses kapcsolat további részleteinek kidolgozását, valamint az e szerződést szabályozó törvény feltételrendszerét.

Az Önkormányzatnak joga van az üzemeltetőt ellenőrizni a szerződésben rögzített összes körülményre vonatkozóan, különös tekintettel a következőkre: az utas-szállítás körülményei, a menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályossága, a megállapított viteldíj alkalmazása.

A szolgáltatónak biztosítani kell a mentjegy és bérletjegy vásárlási lehetőséget az utazók részére, a lakosság számára elérhető módón legalább munkaidőben, és folyamatosan.

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltatónak a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó személyszállítási üzletszabályzatot kell készíteni.

A pályázat nyertese:

A pályázat elbírálása az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján történik. A nyertes pályázóval az Önkormányzat a kiírás szerinti feltételekkel szolgáltatási szerződést köt. A pályázat kiírója fenntartja magának azon jogot, hogy a pályázatott érvénytelennek nyilvánítja.


Kiskőrös, 2018. november 30.

Ajánlattételi felhívás
94 KB
ajanlatteteli-felhivas.doc
Helyi járat útvonala 2018
522.41 KB
helyi-jarat-utvonala-2018.pdf
Megállóhelyek 2018
69.5 KB
megallohelyek-2018.doc

Hasonló cikkek

A kiskőrösi történetírás hivatalos lapja - Várostörténeti folyóirat - Megjelenik kéthavonta
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2019. májusi száma
Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi megemlékezés március 15-én reggel 8 órakor a ’48-as emlékmű és a Batthyány emléktábla koszorúzásával kezdődött. Kiskőrösön ehhez a naphoz kötődik a városi elismerések átadása, melyet a koszorúzást követően tartottak a Városháza dísztermében.